SPOLU NA SIONĚ

Aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

 

DRUH SLUŽBY - dle zákona (§65, č.108/2006 Sb.)

„Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby

poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové

sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat,

a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.“

 

 

PRO KOHO TU JSME?

 •          věk do 2 do 26 let
 •          lokalita: Středočeský kraj, především území okresů Kutná Hora, Kolín, Nymburk
 •          existence aspoň jedné z uvedených situací: rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, s poruchami komunikace a sociální interakce 

 

 

NAŠE POSLÁNÍ

Provázíme rodiny dětí a mladých dospělých ve věku 2 - 26 let s poruchami autistického spektra, případně s některými dalšími specifickými potřebami. Rodinám poskytujeme potřebné informace a podporu a společně hledáme řešení složitých životních situací.

 

 

CÍLE SLUŽBY

Dítě/mladý dospělý: 

 •          má dostatek různých podnětů pro rozvoj svých sociálních, komunikačních dovedností a soběstačnosti, které mu usnadní zařazení do běžného života
 •          lépe rozumí sociálním situacím a umí na ně přijatelným způsobem reagovat
 •          umí dodržovat pravidla
 •          lépe se orientuje v čase a zapojuje se do jeho plánování, lépe zvládá změny
 •          rozumí svému dospívání a má podmínky pro postupné převzetí odpovědnosti
 •          dítě a rodina mají potřebnou podporu.

 

Rodiče:

 •          lépe rozumí chování svého dítěte a tomu, čím jej ovlivňují; jsou důslednější v nastavování a dodržování pravidel
 •          podporují rozvoj dovedností svého dítěte a zároveň respektují jeho limity
 •          mají podporu v procesu osamostatňování dítěte a rozumí důsledkům závislosti dítěte na své péči
 •          získají bezpečné prostředí pro otevření tématu rodinných a sourozeneckých vztahů, dostanou nabídku možností řešení jejich situace 
 •  mají informace o možnostech další podpory (stát, neformální podpora, širší rodina a přátelé).  

 

  

PODMÍNKY PŘIJETÍ ŽADATELE O SLUŽBU

 • žádost rodičů nebo pečujících osob,
 • rodina spadá do cílové skupiny,
 • nepříznivá životní situace,
 • věk dítěte 2 - 26 let,
 • bydliště ve Středočeském kraji,
 • volná kapacita služby.

 

MÍSTO, ČAS A FORMA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je poskytována ambulantní i terénní formou.

Ambulantní forma:

 • konzultační hodiny: každé pondělí 13-15h za přítomnosti sociálního pracovníka
 • dle předchozí dohody s klientem je služba poskytována v době: pondělí – pátek 8 – 17h
 • občasné aktivity pro rodiny: sobota 8:00 – 17:00
 • ve Středisku Na Sioně (Palackého náměstí 320, Kutná Hora, 284 01), dle aktuální aktivity i mimo pracoviště

Terénní forma:

 • dle předchozí dohody s klientem je služba poskytována v době: pondělí – pátek 8 – 17h
 • Středočeský kraj (především okresy Kutná Hora, Kolín, Nymburk), v přirozeném prostředí (domácnost, škola apod.)
 

 

 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 

1. Průběh služby přizpůsobujeme tomu, aby dítě zažívalo opakovaně úspěch, protože věříme, že to je nezbytná cesta k posilování jeho dovedností a získání potřebného sebevědomí. 

2. Neúspěch je také součástí procesu učení se, ale pracujeme s tím vědomě a kontrolovaně.  

3. Usilujeme o to, aby dítě dokázalo získané dovednosti používat i mimo službu, proto úzce spolupracujeme s rodinou dítěte. 

4. Vhodně kombinujeme individuální podporu se skupinovou formou služby. Přednost má potřeba dítěte před provozními a organizačními výhodami. 

5. Průběh služby přizpůsobujeme věku dítěte a jeho dosavadním zkušenostem. Součástí služby je postupné provázení dospíváním. Vědomě pracujeme s předáváním odpovědnosti a snižováním závislosti na pečující osobě.

6. S diagnózou dítěte pracujeme pouze informativně, vždy aktivně hledáme jeho potenciál. 

7. V případě potřeby spolupracujeme se službou raná péče (u dětí do 7 let) a vhodně kombinujeme poskytování obou služeb. 

8. V průběhu služby využíváme dílčí prvky různých terapeutických přístupů, pravidelně se v nich vzděláváme, využíváme supervizi a zároveň respektujeme svoje profesní hranice a hranice služby.  

9. Reflektujeme rozdílnost potřeb rodičů a jejich dětí, jsme citliví k případnému střetu zájmů a aktivně s ním pracujeme (např. když mladý dospělí nechce využívat službu, ale jeho rodina ji potřebuje).

10. Aktivně pracujeme s tématem ukončení služby, protože vnímáme jako velký úspěch dítěte, jeho rodiny a naší služby, když se situace natolik zlepší, že již sociální službu nepotřebují. 

 

 

POSKYTOVANÉ ZÁKLADNÍ ČINNOSTI - dle zákona

 

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů (dle § 30 vyhlášky 505/2006):

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (VVAČ):

 • pracovně výchovná činnost s dětmi,
 • pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (ZKSP):

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět

c) sociálně terapeutické činnosti (STČ):

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (PUPZ):

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 
 

 

 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je podpořena

z EU - Evropského sociálního fondu - Operačního progamu Zaměstnanost.

OPZ

 

Kontaktujte nás

Kontakt

Středisko Na Sioně při Oblastní charitě Kutná Hora Palackého nám.320
(vchod z ulice Na Sioně)
284 01 Kutná Hora

web: www.kh.charita.cz
739 368 663 ranapece@kh.hk. caritas.cz; spolunasione@kh.hk.caritas.cz